NL | FR  

vzw NET & MEN Kanker Privacy Verklaring

Vzw NET & MEN Kanker is een vereniging die voor de belangen van patiënten en naasten van patiënten met NET of MEN Kanker opkomt en lotgenoten wil samenbrengen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door NET & MEN Kanker verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rond jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. We beschrijven het op een heldere en transparante manier.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en diensten.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NET & MEN Kanker, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

vzw NET & MEN Kanker
Franchommelaan 124F6
8370 Blankenberge
info@net-men-kanker.be
Telefoon : 0471 21 77 54

Ook nabestaanden kunnen ons contacteren met vraag tot wijzigingen of verwijderen van persoonsgegevens.

Het is raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.
Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR - Verordening EU 2016/679). De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of door aanpassingen aan de website of op sociale media.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 | Doel van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: informatie die de identificatie mogelijk maakt, zoals:
 -Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 -Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 -Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats,   geslacht/gender, nationaliteit, soort aandoening
 -Aanwezigheid
 -Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NET & MEN Kanker.

1 | 01. Opslag van persoonsgegevens voor administratieve doeleinden
We houden een administratie bij om onze leden van dienst te kunnen zijn, om hen te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van NET & MEN Kanker en om als vzw subsidiëringen door de overheid te kunnen bekomen.

1 | 02. Het versturen van nieuwsbrieven
NET & MEN Kanker stuurt via mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en versturen van informatie en uitnodigingen met betrekking tot onze activiteiten. Je naam en voornaam en mailadres worden verzameld via het Mailchimp contactformulier dat op de website en facebookpagina van NET & MEN Kanker staat. Wij vragen ook persoonlijke kenmerken zoals je verwantschap (NET-NEC of MEN patiënt, naaste, sympathisant, professioneel) zodat we je gericht kunnen informeren. Het staat je vrij deze laatste gegevens niet in te vullen. Weet wel dat dan elke nieuwsbrief in je mailbox valt en je elke doelgerichte actie van ons uitschakelt.

1 | 03. Mailverkeer
We gebruiken de verzamelde gegevens voor het beantwoorden van je mail of het stellen van een persoonlijke vraag met betrekking op je aandoening.

1 | 04. Lid worden van de besloten Facebookgroep
Je kan pas deelnemen aan de besloten Facebookgroep ‘Vrienden van vzw NET & MEN Kanker’ als je persoonsgegevens voorkomen in de NET & MEN Kanker ledenadministratielijst.

1 | 05. Ervaringsverhalen in woord en beeld
die door jou aan ons worden aangeleverd, zijn door jou goedgekeurd en worden door NET & MEN Kanker gepubliceerd onder jouw uitdrukkelijke toestemming.

1 | 06. Analytics
De website van NET & MEN Kanker verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 | Gegevensverwerking en externe dienstverleners
De gegevens die NET & MEN Kanker ontvangt worden beheerd en verwerkt. Soms door derden waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze externe dienstverleners maken wij keuzes en afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Doch, als er bij een externe dienstverlener een beveiligingslek optreedt, kan NET & MEN Kanker daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

2 | 01. Je persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (zie 1 | Doel van persoonsgegevens).

2 | 01.1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de door jou ingevulde persoonsgegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De gegevens die via het contactformulier zijn doorgegeven worden gerangschikt in een excell-bestand en in Dropbox geplaatst. Deze ledenadministratie wordt beheerd door de voorzitter en is enkel door hem toegankelijk.

2 | 01.2. Uniweb
De e-mail en website van NET & MEN Kanker wordt gehost bij Uniweb. Als jij contact opneemt via een website formulier of via mail, worden die betreffende gegevens en mails opgeslagen op de servers van Uniweb.

2 | 01.3. Website en verwijzingen naar andere
Als NET & MEN Kanker links naar andere organisaties doorgeeft kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de manier waarop deze organisaties met je gegevens omgaan.

2 | 01.4. Cloud Service Provider
Het opslaan en verwerken van onder andere persoonsgegevens, administratiedata, mailverkeer, … gebeurt via Dropbox.

2 | 01.5. vzw NET & MEN Kanker
Alle personen, bestuursleden en vrijwillige medewerkers, die namens NET & MEN Kanker van je gegevens via de administratielijst kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan absolute geheimhouding daarvan. Bestuursleden en vrijwillige medewerkers gebruiken hun privé apparaten en accounts om de gegevens te verwerken en de doelen uit te voeren.

2 | 01.6. Privéaccounts
De Facebookpagina en de besloten Facebookgroep moet via privéaccounts van medewerkers bij NET & MEN Kanker beheerd worden. Als hun privéaccount wordt gehackt kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

2 | 02. Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

2 | 02.1. Je gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met Mailchimp.

2 | 02.2. Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren. Het betreft activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie) en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld.

2 | 02.3. Overheidsdiensten zoals o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …

 

2 | 03. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden en geven onze verzamelde gegevens ook niet door aan derden - ontvangers,

2 | 03.1. Wij zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

2 | 03.2. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

2 | 03.3. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

2 | 03.4. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van aangesloten verenigingen.

2 | 03.5. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

2 | 03.6. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 | Bewaartermijn
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NET & MEN Kanker, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren, bijvoorbeeld op gebied van boekhouding. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

01. Mailchimp
De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@net-men-kanker.be.

02. Contact opnemen via website en mail
Op het moment dat je via mail contact opneemt met NET&MEN Kanker worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de servers van de provider Uniweb. Enkel de voorzitter en de secretaris van NET & MEN Kanker kunnen het op de server bewaarde mailverkeer inkijken. Mail- en webverkeer wordt door Uniweb niet automatisch gewist. De opslag van deze gegevens zijn voldoende versleuteld en beveiligd door Uniweb.
Jaarlijks worden de mailgegevens in back-up opgeslagen op persoonlijke apparaten van de voorzitter van NET & MEN Kanker en de Dropbox-account die door hem beheerd wordt.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 | Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door NET & MEN Kanker of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 | Jouw rechten

5 | 01. Recht op inzage
Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen die bij NET & MEN Kanker vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NET & MEN Kanker. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

5 | 02. Recht op verbetering en aanvulling
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NET & MEN Kanker. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5 | 03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NET & MEN Kanker opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NET & MEN Kanker al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5 | 04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NET & MEN Kanker vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens op voorwaarde dat deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

5 | 05. Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat NET & MEN Kanker jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 | Klachten
Mocht je een klacht hebben over de website, het mailverkeer, de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 mei 2018